Niniejsza treść, zwana dalej Regulaminem, reguluje zasady korzystania ze strony internetowej ifrank.pl (dalej zwanej Stroną internetową) prowadzonej przez NKB Tatiana Ciszewska z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 17a, lok. 35, 61-619 Poznań, zarejestrowaną pod numerem REGON: 302136970, NIP: 783-162-63-90, zwaną dalej OPERATOREM.

UŻYTKOWNIK to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca z usług Strony Internetowej.

Warunkiem korzystania ze Strony ifrank.pl i każdorazowo korzystania z usług jest akceptacja poniższego regulaminu, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

PRODUKTY, ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI

Strona ifrank.pl oferuje książki w wersji elektronicznej (e-booki) w postaci plików w formatach EPUB, MOBI i PDF, a także inne produkty, służące do nauki języków obcych, zwane dalej Produkty.
Ceny produktów znajdujących się w ofercie Strony wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ostateczna kwota do zapłaty widnieje na ostatnim kroku płatności podczas procesu zakupu.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Do realizacji transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na Stronie odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji na Stronie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Strony lub w korespondencji.

Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Operatora należności uiszczanej dostępnymi na Stronie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Strony oraz w procesie składania zamówienia.

Realizacja zamówień książek w wersji elektronicznej nastąpi natychmiast po uzyskaniu przez Operatora pozytywnej autoryzacji od operatora płatności internetowych.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zaznaczając pole ‘Chcę otrzymać fakturę VAT’ i podając komplet potrzebnych danych, Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie mu faktury VAT drogą elektroniczną w postaci pliku pdf.

Produkt ma charakter cyfrowy, toteż dostawa dokonuje się przez pobranie Produktu przez Użytkownika drogą transmisji danych (za pomocą łącza internetowego), do pamięci komputera bądź innych urządzeń, zostaje przesłana na podany przez niego adres e-mail.

Operator Strony nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie, spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail, podanym przez Użytkownika.
Operator Strony nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie emalii przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

Operator w każdym wypadku zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Korzystanie ze Strony nakłada na Użytkownika obowiązek stosowania się i akceptowania obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem:
– Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.);
– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);
– Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926);

REKLAMACJE

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Stroną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Operator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

Zgodnie z “Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), art. 10 ust. 1 pkt 5 w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. ebook)

Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

W przypadku uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt produktu w kwocie, jaką Użytkownik zapłacił zamawiając produkt.

Każdemu Użytkownikowi Strony służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z efektów, wynikających z zakupionego produktu Strony w ciągu pierwszego roku od dokonania zapłaty albo jeśli w ofercie był podany krótszy termin.

Operator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

Zwrot pieniędzy odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Operatora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę wykupionego dostępu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Operator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Operatora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Operatora, podany na początku niniejszego Regulaminu. O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.

Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Operatora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany produkt, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Użytowników podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest NKB Tatiana Ciszewska z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 17a, lok. 35, 61-619 Poznań, zarejestrowaną pod numerem REGON: 302136970, NIP: 783-162-63-90. posługujący się adresem e-mail: tatiana@ifrank.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, jeśli taka usługa została zamówiona.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do momentu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Stronę w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Użytkowników ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku Użytkowników, którzy wybrali spersonalizowaną formę usługi newsletter, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne w celu składania zamówień, oraz korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.

Strona stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników wykorzystywanych przez Stronę w celu realizacji zamówień, uczestnictwa w wydarzeniach (webinarach) lub otrzymania oferty czy newslettera zostały opisane w Polityce prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej ifrank.pl są własnością ifrank.pl i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony u i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty na Stronie może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z ifrank.pl.

Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Strona może kierować roszczenia z tego tytułu względem Użytkownika.

Operatorowi przysługują majątkowe prawa autorskie do Strony oraz treści w niej zamieszczonych, będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.

Operator nie zezwala na wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji oraz oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Operatorowi, za wyjątkiem sytuacji gdy Operator wyrazi zgodę oraz zakres wykorzystania w/w elementów.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie treści przez Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.08.2014.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Stronie . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Po ukazaniu się na Stronie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakakolwiek czynność na Stronie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Operator jako właściciel i zarządca Strony u dołoży wszelkich starań, aby Strona oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Stronę.

Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Strony zgromadzonych w systemach informatycznych Operatora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Operator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Strony, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Strony, albo działają na szkodę Operatora lub osób trzecich.

Operator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Strony, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Strony (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Operator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.